K
O
N
K
U
R
S
Główna (127) Poczekalnia (3) Sortuj wg udostępnień na Facebooku Sortuj wg komentarzy Sortuj wg ocen

DODAŁ: miloscd888 03.11.2016, 17:24

♥ ღ ☺ ☺ ♫ ♣

ulubione + zobacz więcej...
DODAŁ: sfocz 16.06.2011, 12:52

Cytat
28 zasad kodeksu m??czyzny:

1. Nigdy nie wypo?yczysz filmu Wiruj?cy seks.

2. W ?adnych okoliczno?ciach dwóch m??czyzn nie b?dzie przebywa?
pod jednym parasolem.

3. M??czyzna, który przyniesie kamer? na przyj?cie kawalerskie,
mo?e zosta? legalnie zabity i zjedzony przez imprezowiczów.

4. Je?li jeste? wypytywany przez ?on?, dziewczyn?, matk?, ojca,
spowiednika, psychiatr?, dentyst? lub ksi?gowego o twojego kumpla,
nie musisz, nie powiniene? i nie mo?esz udzieli? ?adnej u?ytecznej
informacji na temat jego miejsca pobytu. Mo?esz nawet
zaprzeczy? jego istnieniu.

5. Mo?esz bez konsekwencji wyolbrzymi? anegdot? opowiadan? w barze o
50%. Powy?ej tej warto?ci, ka?dy w zasi?gu s?uchu mo?e nazwa?
to BZDUR?. WYJ?TEK: Kiedy podrywasz dziewczyn?, warto?? graniczna
wzrasta do 400%.

6. Je?li znasz faceta d?u?ej niz 24 godziny, jego siostra jest ju?
na zawsze poza Twoim zasi?giem.

7. Minimalna ilo?? czasu jak? musisz czeka? na spo?niaj?cego si?
kumpla to 5 minut. Dla kobiety jest to 10 minut na ka?dy punkt
w standardowej skali atrakcyjno?ci, jaki jej przyzna?e?.

8. Narzekanie na gatunki piwa w lodówce kumpla jest zabronione.
Mo?esz najwy?ej zasugerowa?, ?e temperatura w lodówce jest
nieodpowiednia.

9. ?aden m??czyzna nie ma nigdy obowi?zku kupowa? prezentu
urodzinowego kumplowi. Pami?tanie o jego urodzinach jest
ca?kowicie dobrowolne i lekko gejowe.

10. Zgoda na odci?gni?cie brzydkiej kole?anki gor?cej laski, któr?
twój kumpel podrywa jest twoim obowi?zkiem. Je?li b?dziesz
musia? si? z ni? przespa?, to kumpel nie ma prawa nigdy o tym
wspomina?. Nawet na twoim lub jego przyjeciu kawalerskim.

11. Zanim umówisz si? z by?? dziewczyn? kumpla, musisz zapyta?
si? go o zgod?. A on nie ma prawa odmówi?.

12. Kobiety, które twierdz?, ?e lubi? ogl?da? sport, musz? by?
traktowane jak szpiedzy dopóki nie udowodni? swej g??bokiej
wiedzy o grze.

13. Je?li rozporek kumpla jest rozpi?ty, to jego problem. Ty nie
widzia?e? niczego.

14. Uniwersaln? zap?at? dla kumpla, który pomaga ci w przeprowadzce
jest piwo.

15. M??czyzna nie ma prawa lubi? kota swojej dziewczyny.

16. Je?li natkniesz si? na dwoch facetów ogl?daj?cych mecz, musisz
zapyta? o wynik. Nigdy nie wolno pyta?, kto gra.

17. Je?li twoja ?ona lub dziewczyna pragnie zeswata? twojego samotnego
kumpla ze swoja kole?ank?, mo?esz jej da? zielone ?wiat?o tylko
wtedy, je?li zdo?asz go ostrzec i da? czas na wymy?lenie wymówki.

18. Mo?esz wypi? kobiecego, owocowego drinka tylko wtedy, kiedy le?ysz
na pla?y i przyniesie ci go superlaska w stroju topless. I tylko
pod warunkiem, ?e jest za darmo.

19. O ile nie jeste? we wi?zieniu, nie b?dziesz bi? si? nago.

20. M??czyzna w towarzystwie atrakcyjnej, wyzywaj?co ubranej kobiety
musi pozosta? na tyle trze?wy, aby móc si? bi?.

21. Je?li twój kumpel nie ma przewagi liczebnej, ma gorsz? bro? lub
jest zbyt pijany, masz obowi?zek do??czy? do walki i mu pomóc.
WYJ?TEK: Je?li w ciagu ostatnich 24 godzin pomy?la?e? przyda?oby
si? mu obi? mord?. Wtedy mo?esz usi??c wygodnie i si? rozkoszowa?.

22. Nie masz prawa u?ywa? wyra?e? mocniej, dziecinko, jeszcze jeden
raz, pchaj to skarbie do komentowania innego m??czyzny
podnosz?cego ci??ar.

23. Nie wahaj si? si?gn?? po ostatni kawa?ek pizzy lub piwa. Ale nigdy
po oba naraz. To po prostu niegrzeczne.

24. Nigdy nie wspieraj swojej dziewczyny lub ?ony, je?li opieprza
twojego kumpla. WYJ?TEK: grozi ci odmow? seksu. Wtedy twój kumpel
nie ma prawa mie? pretensji.

25. W toalecie nie odzywaj si? do innego m??czyzny, je?li obaj nie
stoicie przy pisuarze, b?d? w kolejce do niego.

26. Zanim pozwolisz kumplowi zdradzi? dziewczyn? musisz zainterweniowa?.
Je?li jest w stanie usta? na nogach, spojrze? ci prosto w oczy,
utrzyma? to spojrzenie przez 3 sekundy i wyra?nie powiedzie?
spierdalaj! to jeste? rozgrzeszony.

27. Po nocy z dziewczyna, z któr? dotychczas byli?cie tylko
przyjació?mi, a teraz prze?yli?cie gor?cy, dziki seks, fakt, ?e
czujesz si? dziwnie i masz wyrzuty sumienia, nie jest powodem,
?eby nie powtórzy? tego chocia? jeden raz, zanim porozmawiacie,
jak wielki to by? b??d.

28. Je?li twój kumpel wisi ci piwo, ty jemu równie?, to si? nie
skraca. Ci?gle wisicie sobie po piwie.

ulubione + zobacz więcej...
DODAŁ: sfocz 16.06.2011, 12:50


1.Najmocniejszy alkohol wyprodukowa? w okresie mi?dzywojennym Esto?ski Monopol Alkoholowy. Destylowany z ziemniaków alkohol mia? moc 98 procent.
2.Piwo "Baz Super Brew" warzone przez Barrie Parish w browarze w
miejscowo?ci Somerby (hrabstwo Leics, Wielka Brytania) zawiera 23 procent alkoholu. Jest to najmocniejsze piwo na ?wiecie.
3.Rekordowa cen? za lampk? wina zap?acono w 1993 roku. 100 gramów wina "Beaujolais Nouveau" w pubie "Pickwick" w Beaune (Wielka Brytania) kosztowa?o 1453 dolary.
4.Najdro?szym alkoholem dost?pnym na rynku jest "Springbank 1919 Malt Whisky", którego butelka kosztuje 10 800 dolarów, czyli ponad 43 000 z?otych.
5.Pub "Mathaser" w Monachium jest w stanie pomie?ci? 5500 osób i sprzedaje dziennie 48 tys. litrów piwa.
6.26 lutego 1999 r. o godzinie 23.00 zebra?y si? jednocze?nie w pubach, restauracjach i barach ameryka?skich 197 843 osoby, ?eby wznie?? Wielki Toast Guinnessa.
7.22 listopada 1986 r. w San Francisco (Kalifornia, USA) odby?a si?
najwi?ksza degustacja wina. Podczas degustacji sponsorowanej przez stacje telewizyjna KOED 4 tysi?ce osób wypi?o 9 360 butelek wina.
8.W grudniu 1985 roku na aukcji w domu aukcyjnym "Christie" w Londynie za butelk? wina "Chateau Lafite", rocznik 1787, zap?acono 157 000 dolarów. By?a to najcenniejsza butelka wina. W 1986 r. korek wpad? do ?rodka butelki, psuj?c wino.
9.14,8 promila alkoholu we krwi mia? Tadeusz S., który w 1995 roku jad?c samochodem, spowodowa? wypadek pod Wroc?awiem. Wynik badania by? tak nieprawdopodobny, ze powtarzano je pi?ciokrotnie, zawsze z takim samym rezultatem. M??czyzna zmar? kilkana?cie dni pó?niej w wyniku obra?e? odniesionych w wypadku.
10.S?d w Manchesterze zabroni? Georgowi Bestowi wst?powania do pubów na terenie Wielkiej Brytanii. S?ynny by?y pi?karz Manchester United nie podj?? kuracji przeciwalkoholowej, na która skierowa? go s?d.
11.Jolanta M., lat 40, w roku 1995 ustanowi?a rekord ?wiata kobiet. Badanie krwi przeprowadzone w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie wykaza?o, ze ma 8,2 promila alkoholu.
12.Kazimierz M., góral z Nowego Targu, 38 razy ?lubowa? czasow? abstynencje w klasztorze ksi??y jezuitów Na Górce w Zakopanem. Â?adnej przysi?gi nie dotrzyma?...
13.W latach siedemdziesi?tych na etykiecie du?skiej wódki pojawi? si?
nast?puj?cy napis: "Dawka ?miertelna - 4,5 promila alkoholu we krwi! Nie dotyczy Polaków i Rosjan".
14.Najm?odszym klientem w polskich izbach wytrze?wie? by? pi?cioletni
ch?opiec, u którego stwierdzono 1,4 promila alkoholu. Ch?opca uratowano w szpitalu w P?ocku w 1995 roku. Matka dziecka t?umaczy?a, ze syn wypi? wino zostawione przez go?ci.
15.Rekordzista przebywa? w warszawskiej izbie wytrze?wie? 152 razy w 1999 roku. I nie zap?aci? ani grosza. W sumie jest winien izbie 70 tys. z?.
16.Kierowca autobusu miejskiego w Raciborzu wióz? pasa?erów, maj?c we krwi 4 promile alkoholu.
17.W 1977 r. w 57 polskich izbach wytrze?wie? zatrzymano 500 tys. osób.
18.Najstarszym klientem w Izbie Wytrze?wie? w Warszawie przy ulicy Kolskiej by? 86 - letni m??czyzna. Najstarsza kobieta mia?a 61 lat.
19.Lekarze pracuj?cy w warszawskim "??obku" wspominaj? m??czyzn?, który upi? si? wraz ze swoim psem wilczurem. Obaj nie mogli utrzyma? si? na nogach. Pan dochodzi? do siebie w izbie, a psa odwieziono do schroniska na Paluchu.
20.Pijany kierowca przywieziony do pozna?skiej izby wytrze?wie? zjad? wszystkie pieni?dze, które mi?? przy sobie (oko?o 500 z?). Ba? si?, ze zostanie okradziony przez sanitariuszy.
21.W 1996 roku patrol policyjny na jednym z podwórek przy al.
Niepodleg?o?ci w Warszawie znalaz? pijana dziesi?ciolatk?. Analiza wykaza?a we krwi dziewczynki a? 2,25 promila alkoholu.
22.Pewna 17 - letnia dziewczyna z Warszawy by?a w izbie wytrze?wie? 20 razy w ci?gu jednego rok.
23.Niemiecki pisarz Ernst Junger uwa?a? czerwone wino za eliksir
d?ugowieczno?ci. Codziennie wypija? 3 litry trunku. Zmar? w wieku 103 lat.
24.Statystyczny mieszkaniec Rosji wypija rocznie 14,1 litra czystego
spirytusu. Najwi?cej na ?wiecie.
25.W Polsce na jednego mieszka?ca przypada rocznie 11 litrów czystego spirytusu.
26.Prawie 2,5 promila alkoholu we krwi mia? Pawe? S., 43-letni maszynista poci?gu relacji Braniewo - Elbl?g. Pomocnik maszynisty Zbigniew R. mia? 3 promile.
27.W Suchedniowie (ko?o Koszali­na) w 1995 roku dwóch trzydziestolatków stan??o do konkurencji. Ka?dy z nich wypi? w ci?gu 10 minut ­10 setek wódki. Wygra? mia? ten, który szybciej dobieg?by do baru. Pierwszy pad? za progiem baru i zmar?. Drugi ze zwyci?stwa cieszy? si? w szpitalu.
28.Agencja Reutera 24 marca 1992 r. jako wiadomo?? dnia rozpowszechni?a na ca?ym ?wiecie informacje, ze potracony przez samochód m??czyzna id?cy ?rodkiem drogi do Nowogardu Bobrza?skiego mia? we krwi 7,2 promila alkoholu.
29.W Warszawie codziennie policja ?apie 50 - 150 kierowców jad?cych na popularnej ba?ce.
30.Nad lotniskiem w Krepsku (ko?o Pi?y) pilot samolotu Zlin-124 pokazywa? swoje umiej?tno?ci pasa?erowi

ulubione + zobacz więcej...
Zarejestruj Konto Użytkownika i poznaj drugie oblicze The Happy Monday ;-) REJESTRACJA TRWA 50 SEKUND, A OTWORZY PRZED TOBĄ NIEZNANE PODWOJE THM - DOŁĄCZ DO NAS
popieprzoneflashgeekobrazkidowcipytexty